STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
21 34/2018/QH14 19/11/2018 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung Tải tập tin 1
22 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng 2018 Tải tập tin 1
23 CVHT-484/QĐ-ĐHTM 08/05/2018 Quy định về công tác cố vấn học tập của trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
24 QĐ 258-CTSV-ĐHTM 12/04/2017 Quy định về công tác sinh viên trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
25 58/TB-ĐHTM-CTSV 20/02/2017 Thông báo về thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên khuyết tật của trường Tải tập tin 1
26 86/2015/QH13 28/12/2015 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 Tải tập tin 1
27 649/TB-ĐHTM-CTSV 12/11/2015 Quy định về trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy của trường và mẫu đơn Tải tập tin 1
28 36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015 Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH về ưu đãi trong giáo dục Tải tập tin 1
29 16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT quy định về xét điểm rèn luyện của sinh viên chính quy Tải tập tin 1
30 78/2015/QH13 19/06/2015 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 Tải tập tin 1