Giới thiệu

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống đối với người học trong Trường

Giới thiệu chung:
1. Quá trình hình thành và phát triển
Phòng Công tác Sinh viên có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học Thương mại.
Ban đầu phòng có tên là phòng Tuyên huấn, với chức năng chủ yếu là tham mưu về công tác thông tin, tuyên truyền, sau được bổ sung chức năng tham mưu về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng nên phòng được đổi tên thành phòng Công tác chính trị. Từ ngày 15/8/ 2005, phòng chính thức đổi tên thành phòng Công tác chính trị và Sinh viên trên cơ sở phòng Công tác chính trị và bộ phận quản lý sinh viên tách ra từ phòng Đào tạo. Đến ngày 07/11/2013 theo Quyết định số 681/QĐ – ĐHTM đổi tên phòng Công tác chính trị và Sinh viên thành phòng Công tác Sinh viên.
Phòng CTSV là đơn vị chức năng trực thuộc BGH Nhà trường.
Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Thương mại, Phòng CTSV đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác, cụ thể:
      
  Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010-2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5612/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2011-2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 4604/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 4062/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2013  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2013-2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5326/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 420/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5048/QĐ-BGDĐT ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận

2015-2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 5299/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

2016-2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 4889/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

 

2017-2018

Tập thể lao động tiên tiến

 

Tập thể lao động xuất sắc

- Quyết định số 710/QĐ-ĐHTM ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại

- Quyết định số 4336/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

 

2018-2019

Tập thể lao động tiên tiến

 

Tập thể lao động xuất sắc

- Quyết định số 781/QĐ-ĐHTM ngày 26/6/2019 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại

- Quyết định số 4260/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

 

2019-2020

 

Tập thể lao động tiên tiến

 

- Quyết định số 761/QĐ-ĐHTM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại

2020-2021

Tập thể lao động tiên tiến

 

- Quyết định số 1034/QĐ-ĐHTM ngày 05/7/2021 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại

 

2021-2022

Tập thể lao động tiên tiến

 

HTXSNV

- Quyết định số 1129/QĐ-ĐHTM ngày 08/7/2022 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại

- Quyết định số 1082/QĐ-ĐHTM ngày 29/6/2022 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại

   

   Hình thức khen thưởng:
 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 780/QĐ/TTg ngày 03/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2010-2011

Giấy khen HT

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

- Quyết định số 514/QĐ-ĐHTM ngày 16/8/2011 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

- Quyết định số 5701/QĐ/BGD&ĐT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2011-2012

Giấy khen HT

Quyết định số 476/QĐ-ĐHTM ngày 24/7/2012 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2012-2013

Giấy khen HT

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

- Quyết định số 378/QĐ-ĐHTM ngày 28/6/2013 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

- Quyết định số 4941 /QĐ/BGD&ĐT ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2013-2014

Giấy khen HT

 

Quyết định số 482/QĐ-ĐHTM ngày 07/7/2014 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2014-2015

Giấy khen HT

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

- Quyết định số 422/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2015 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

- Quyết định số 5068 /QĐ/BGD&ĐT ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2015-2016

Giấy khen HT

Quyết định số 498/QĐ-ĐHTM ngày 30/6/2016 của Hiệu Trưởng trường Đại học Thương mại

2016-2017

Giấy khen HT

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

- Quyết định số  483/QĐ-ĐHTM ngày 10/7/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại

- Quyết định số 4842/QĐ/BGD&ĐT ngày 15/11/ 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2017-2018

Giấy khen HT

GK của GĐCA TP HN

Quyết định số 711/QĐ-ĐHTM ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại

QĐ số 324/QĐ-CAHN-PV05 ngày 26/12/2018 của GĐCA TP HN

2018-2019

Giấy khen HT

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

- Quyết định số 783/QĐ-ĐHTM ngày 26/6/2019 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại

- Quyết định số 4493/QĐ/BGD&ĐT ngày 19/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2019-2020

Giấy khen HT

Quyết định số 762/QĐ-ĐHTM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại

2021

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Quyết định số 1284/QĐ/BGD&ĐT ngày 15/04/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – Nguyễn Kim Sơn

Đã có TTXS trong việc thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

2021-2022

Giấy khen HT

Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTM ngày 08/7/2022 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống đối với người học trong Trường; quản lý sinh viên, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên trong thời gian học tập ở Trường; thực hiện công tác hướng nghiệp sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.
2. Nhiệm vụ:
a. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác của Nhà trường đến người học; nắm bắt, tổng hợp, báo cáo kịp thời diễn biến tư tưởng của người học với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan;
b. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa, đầu năm học; các buổi nói chuyện thời sự cho người học; các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Nhà trường với người học;
c. Đầu mối tổ chức và triển khai công tác nhập học, khai giảng và bế giảng khóa học đối với sinh viên đại học chính quy; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bế giảng các khóa đào tạo phi chính quy;
dPhổ biến, truyền thông, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, các chế độ, chính sách đối với sinh viên trình độ đại học; Phối hợp với các phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm công nghệ thông tin, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước và của Trường;
e. Đầu mối tổ chức và triển khai công tác khen thưởng, kỷ luật, đối với sinh viên trình độ đại học, đánh giá điểm rèn luyện đối với sinh viên đại học chính quy;
f. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú theo quy định;
gLàm đầu mối thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên theo quy định;
h. Quản lý, cấp phát hồ sơ sinh viên đại học chính quy trong quá trình học tập tại Trường và sau tốt nghiệp theo quy định;
iĐầu mối tiếp nhậnquản lý và phối hợp với Viện hợp tác quốc tế giải quyết các thủ tục hành chính, các chế độ, chính sách đối với lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường theo Hiệp định được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao theo quy định của pháp luật;
k. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức hữu quan trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động văn thể, các hoạt động chính trị - xã hội, các hoạt động ngoại khóa đối với sinh viên trình độ đại học;
lLàm đầu mối và phối hợp với các đơn vị, tổ chức hữu quan trong và ngoài trường thực hiện công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên chính quy;
mPhối hợp với các khoa quản lý chuyên ngành trong việc liên hệ với cựu sinh viên của Trường để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
n. Đầu mối tiếp nhận, trả lời các yêu cầu xác minh, xác nhận liên quan đến sinh viên, cựu sinh viên đại học chính quy.
o. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.