Giới thiệu chung

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống đối với người học trong Trường Xem tất cả