Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo cập nhật dữ liệu sinh viên phục vụ xếp hạng trường đại học

28/03/2024
Nội dung chi tiết các bạn xem tại file đính kèm.

Link của từng Khoa/Viện như sau: 

Khoa Tài chính ngân hàng:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lSt4h0HMrBwGX-MEbmvZdbw1147V1x2E1aJL_599l04/edit#gid=0

Khoa Tiếng Anh:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lpIP_Wm33an6Fd9dsUB4xwilzPvn6YccesmGHiA6lE4/edit#gid=0

Khoa HTTTKT và TMĐT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZaySE_WGDkBwNnPpmO4RFFBRC5XisaiIhxUtFf9wHq4/edit#gid=0

Viện ĐTQT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLZURAGRw56Qh3998Qwff9ItdD-e841OMWrTyixynAI/edit#gid=0

Khoa Tiếng Trung Quốc:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GkLPdRb-BF8LA3-uIZeowWijNwPYOOldvCXhap7I-EU/edit#gid=0

Khoa Quản trị nhân lực:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wLtgad1PoyfRihwSzGPC2M2jYyH8BTFDaRlsWYydpo/edit#gid=0

Khoa Toán Kinh tế:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TghjkcvKg_rT7QWgrUYJj9A28eZlc3h-1w8udTit7Z4/edit#gid=0

Khoa Luật kinh tế:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hDElN9AVjSS4QTDEP7a8drfxcZEGnp7TlLYTaE7daJA/edit#gid=0

Khoa Kinh tế:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HlBWK19zw_zLhM1mhuHNWTeHrLP_CQ14D50lWfRIcFI/edit#gid=0

Khoa Kinh tế và KDQT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GlPiu1bh1IIQo0XX3ytI-P7rvClxwfqx2Y8wC_vVeqo/edit#gid=0

Viện Kế toán Kiểm toán:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-fD31e_aTTg1ZC5XiiiyGnNRVUjJdep1wBEmHPyzzgc/edit#gid=0

Khoa Marketing:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l0Hx2tM0zmpxzTuJx53mMAzsjIMHvm3eJxx0UjlGIoc/edit?usp=sharing

Khoa Khách sạn Du lịch:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYIeXSDFXiXte1MtGw3Fz5fYT8Kwec_PqrhQXO5AyNo/edit?usp=sharing

Viện Quản trị kinh doanh:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vhh-l6G4ewJ4YYihhek-uEtPeoveNEvkRzNjA8bFKrA/edit#gid=0