Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Vũ Thị Thu

Thạc sỹ Vũ Thị Thu

Chức vụ: Chuyên viên chính

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 09/09/1983

Nơi sinh: Nam Định

Địa chỉ email: vtthutm@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ