Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Tăng Quang Minh

Thạc sỹ Tăng Quang Minh

Chức vụ: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 02/03/1991

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ email: quangminh.ntnh@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ