Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Phạm Quang Hải

Thạc sỹ Phạm Quang Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 27/07/1978

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ email: phamquanghaidhtm@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ