Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Nguyễn Việt Dũng

Thạc sỹ Nguyễn Việt Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 24/12/1991

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ email: dunganhha123@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ