Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Nguyễn Thị Huyền Trang

Thạc sỹ Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 08/03/1990

Địa chỉ email: Tranghy.918@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ