Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Nguyễn Thị Huệ

Thạc sỹ Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Phó trưởng phòng-chuyên viên chính

Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên chính

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 06/12/1980

Ngày vào Đảng: 01/10/2022

Địa chỉ email: huenguyenthi0612@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ