Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Nguyễn Thị Đào

Thạc sỹ Nguyễn Thị Đào

Chức vụ: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 06/01/1981

Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ email: ntdaotm@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ