Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
Thạc sỹ Ngô Quang Độ

Thạc sỹ Ngô Quang Độ

Chức vụ: Chuyên viên

Thuộc bộ phận: Phòng công tác sinh viên

Ngày sinh: 15/01/1992

Địa chỉ email: do.ngoquang1992@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ